Ongeluk Stroopapierfabriek Ulrum - Alles van het MARNEGEBIED

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ongeluk Stroopapierfabriek Ulrum

Rampen - Ongeluk

Stroo-papierfabriek in Ulrum van 1873-1916 (43jaar)
De stroo-papierfabriek aan de Trekweg in Ulrum heeft in haar 43jarig bestaan met een aantal verschrikkelijke ongelukken met dodelijke afloop en gewonden te maken gehad.

Dinsdag 31 mei 1892.
Hedenmiddag had in de Ulrummer stroopapierfabriek een droevig ongeval plaats. De jeugdige fabriekarbeider Willem Werkman, bij een waschinrichting geplaatst, had het ongeluk, te dicht bij de machine te komen, waardoor hij werd gegrepen en meegesleurd. In een oogenblik was het lichaam deerlijk verminkt en het leven geweken.
Algemeen is de deelneming in de smart der ongelukkige ouders, die hun zestienjarigen zoon zoo plotseling op zulk een vreeselijke wijze moesten verliezen.

Zaterdag 13 juli 1895.
In de Ulrummer stroopapierfabriek hebben zaterdag tengevoge van het springen van een kookpot drie menschen het leven verloren.

Woensdag 17 juli 1895.

Het ongeluk aan de Ulrummer stroopapierfabriek is niet, zooals eerst werd medegedeeld, veroorzaakt door het springen van een stoomketel, maar door bet bersten van een der groote bolvormige potten, waarin het stroo gekookt wordt.
Op het oogenblik van de ramp, ruim vier uur 's morgens, waren vier of vijf personen aanwezig bij den koker, waaraan een kleine reparatie moest geschieden, toen deze met een verschrikkelijken knal uiteensprong.

De ruimte was dadelijk gevuld met stoom en kokend water; de weggeslingerde stukken ijzer en de onzettende luchtdruk brachten groote verwoestingen te weeg. Spoedig bleek, dat er drie personen vermist werden; het deerlijk verminkte lijk van den bejaarden opzichter B. Sibersma en dat van den machinist J. Alles werden spoedig gevonden; later slaagde men er in dat van den werkman H. Laanstra van onder de puinhoopen te voorschijn te halen.

Groot is de ontsteltenis, groot het medelijden met den deemiswaardigen toestand van de gezinnen der ongelukkige slachtoffers, die allen gehuwd waren.
Vier personen zijn gewond, doch, naar men verneemt, gelukkig niet levensgevaarlijk. Ofschoon de fabriek op sommige plaatsen deerlijk gehavend is, moet de materieele schade niet zoo groot zijn als aanvankelijk werd gevreesd.

Zondag 12 maart 1899.
De Ulrummer stroopapierfabriek, die sedert den brand van Zondag 12 Maart  1899 niet heeft kunnen werken, is gisterenmorgen weder met het werk begonnen. Gelukkig voor de arbeiders, die reeds lang genoeg zonder werk en brood waren. Meer over Ulrummer Stroopapierfabriek druk "hier"

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu